Regulamin

§1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej jako ”Regulamin”), określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://bajahmade.com (dalej jako “Sklep”).
 2. Sklep prowadzony jest przez Patrycję Foltyniak, prowadzącą Sklep (dalej jako „Sprzedający”).
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe:
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od osoby dokonującej lub chcącej dokonać zakupu w Sklepie (dalej jako “Klient”) posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
 6. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep znajdują się pod adresem URL https://bajahmade.com/pl/privacy-policy.
 7. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet obrazów, ilustracji, odzieży i dodatków, desek surfingowych oraz przedmiotów wykonywanych ręcznie (dalej łącznie jako “Produkty”).
 8. Twórcą wszystkich Produktów w sklepie jest Patrycja Foltyniak.
§2. Zasady dokonywania zakupu Produktów
 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  • dokładny opis Produktu oraz jego cechy;
  • łączną cenę za Produkt oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia;
  • informacje dotyczące sposobu i terminu zapłaty.
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepu po naciśnięciu przycisku – „Przejdź do wysyłki” w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Klient musi podać następujące dane:
  • imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  • adres email;
  • adres do wysyłki.
 4. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Sklepu oraz informacjami wskazanymi w §3 ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zapłać”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zapłać”.
 5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotówkach lub euro. Cena jest wyświetlana w podsumowaniu koszyka.
 6. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
  • potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
  • Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
 7. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
  • przelew szybki za pomocą serwisu przelewy24.pl;
  • karta kredytowa;
 8. Termin na wykonanie płatności wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 9. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą: potwierdzenia przyjęcia zamówienia i dokonaniem wpłaty przez Klienta.
 10. Wraz z Produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.
 11. Wraz z Produktem wysyłana jest faktura bez VAT potwierdzająca dokonanie zakupu. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
  • imię i nazwisko/firmę;
  • adres zamieszkania/siedziby;
  • numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne);
  • adres korespondencyjny.
 12. Klient dokonujący zamówienia jest świadomy możliwości otrzymania na podany przez siebie adres email informacji: związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
§3 Wymagania techniczne
 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu urządzenie końcowe Klienta powinno spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  • aktywne łącze i urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet;
  • zaktualizowaną przeglądarkę internetową.
 2. Klient ma bezwzględny zakaz dostarczania za pomocą Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Sprzedający oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
  • Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania;
  • Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu dla wszystkich urządzeń (laptopy, monitory, urządzenia mobilne).
§4. Reklamacje
 1. W zakresie reklamacji Klient będący konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana tj. Produkt mają wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana (Produkt) jest niezgodna z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
  Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres shop@bajahmade.com lub listem poleconym na adres ul. Wrocławska 23/3, 44-100 Gliwice, Polska.
 3. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 4. Określając sposób realizacji zobowiązań Sprzedającego w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego.
 5. Jeżeli Klient jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od momentu ich otrzymania przez Sprzedającego. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 9. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu.
 10. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedający wysyła do Klienta Produkt wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sprzedający stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
 11. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
§6. Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL https://bajahmade.com/pl/terms-of-service oraz zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki Produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  • świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
  • gdy kwota do zapłaty zawartej umowy, nie przekracza 50 zł;
  • dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 4. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni bez podania przyczyny przysługuje także osobom fizycznym o których mowa w §4 ust. 11 Regulaminu.
§ 7. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem lub osobą fizyczną o której mowa w §4 ust. 11 Regulaminu z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Klient będący konsumentem lub osobą fizyczną o której mowa w §5 ust. 11 Regulaminu posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  2. możliwość zwrócenia się z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem;
  3. możliwość zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Gliwicach lub organizacji społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
Załączniki do Regulaminu

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy tj. Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. (Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład listownie, lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej bajahmade.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na adres e-mail shop@bajahmade.com Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliśmy się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Załącznik nr 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

Adresat: Patrycja Foltyniak
adres internetowy: https://bajahmade.com/
e-mail – shop@bajahmade.com
telefon +48 508 086 456

Ja/My(*)……………………………..niniejszym informuję/informujemy(*)………………………o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)……………………………………………………………………………...umowy dostawy następujących rzeczy(*)…………………………………………………………………………….… umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)………………………………………………………………...o świadczenie następującej usługi(*)………………………………………………………… Data zawarcia umowy(*)………………./odbioru(*)…………….. Imię i nazwisko konsumenta(-ów).............................................................. Adres konsumenta(-ów)............................................................................. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data……………….. (*) Niepotrzebne skreślić.