Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Patrycja Foltyniak prowadząca działalność nierejestrowaną w Gliwicach, przy ul. Wrocławskiej 23/3, 44-100, polegającą na sprzedaży towarów za pomocą strony internetowej www.bajahmade.com (“dalej jako “Administrator”).
II. Dane kontaktowe Administratora Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować za pomocą adresu e-mail shop@bajahmade.com.
III. Cele przetwarzania danych, podstawa prawna Administrator przetwarza Państwa dane w celu:
 1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako “RODO”)), którym jest:
  1. 1.1. kontakt z Administratorem w związku z jego działalnością, w tym komunikacja i rozwiązywanie spraw, których dotyczy kontakt (w szczególności obsługa zapytań, reklamacji etc.), a także kontakt z Administratorem w innych sprawach;
  2. 1.2. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
  3. 1.3. promowanie swoich towarów przy pomocy portali prowadzonych w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) w celu informowania osób odwiedzających profile Administratora o produktach Administratora;
 2. kontaktu w zakresie zawarcia lub realizacji zawartej umowy sprzedaży (w szczególności w zakresie zawarcia umowy sprzedaży towarów oferowanych na stronie internetowej www.bajahmade.com) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), w szczególności zobowiązań podatkowych.
IV. Kategorie odbiorców danych Państwa dane osobowe, mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:
 1. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądom, organom państwowym itp.);
 2. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi przetwarzania płatności;
w każdym wypadku przetwarzanie Państwa danych osobowych przez ww. odbiorców będzie odbywać się na podstawie stosownego upoważnienia, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych albo na mocy obowiązujących przepisów.
V. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
VI. Okres przechowywania danych Państwa dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celu:
 1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z prowadzonym kontaktem – do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 2. kontaktu z Administratorem – do momentu zakończenia spraw, z którymi związany jest kontakt;
 3. kontaktu związanego z umową – do momentu wygaśnięcia umowy lub przedawnienia roszczeń z nią związanych;
 4. dla celów podatkowych - przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku w którym powstało zobowiązanie podatkowe.
VII. Państwa prawa Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
 1. żądania dostępu do Państwa danych oraz otrzymywania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) Państwa danych;
 3. usunięcia danych – jeżeli nie ma podstaw prawnych do tego, aby dane były przetwarzane;
 4. ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie, lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na istnienie ważnej podstawy prawnej przetwarzania;
 5. przenoszenia danych – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody lub na podstawie umowy; mogą Państwo też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wykonania Państwa praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów podanych w pkt. II.
VIII. Prawo do sprzeciwu Mogą Państwo, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za pośrednictwem środków komunikacji wskazanych w pkt II.
IX. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Administratora ww. celów, których dotyczy przetwarzanie na właściwej w danym przypadku podstawie prawnej.